Blog visuals

Les dones, agents de comunicació

En els anys 2012-2013, l’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació ha dut a terme un programa, amb la participació d’un grup de dones de cada municipi, destinat a recollir dades qualitatives sobre l’experiència receptora femenina, amb l’objectiu de recollir dades que, al costat de les estadístiques, ofereixin una aproximació més real del punt de vista de les dones en relació amb els mitjans de comunicació. La continuació d’aquest procés i al llarg de la segona fase, realitzada el 2013, el projecte ha consistit en l’enregistrament de diverses peces audiovisuals, una per cada localitat, en les que s’han documentat els temes que cada grup ha considerat d’interès. Així, les participants han anat desenvolupant un paper cada vegada més actiu i la seva opinió no només s’ha expressat des del vessant crític i analític sinó també s’ha traslladat a l’àmbit creatiu, tot demostrant que la seva mirada contribueix a revelar sabers i accions de les dones que molt sovint estan fora de l’atenció principal dels mitjans de comunicació. La proposta que presentem parteix d’aquest treball previ i vol seguir incidint en les habilitats de les dones per a ser agents actives capaces d’enriquir el debat sobre els mitjans de comunicació amb les seves aportacions. Per tant, es planteja com una continuïtat de les dinàmiques de participació que es van desenvolupar en els darrers dos anys. Així mateix, amb el doble objectiu de donar visibilitat a aquestes aportacions, d’una banda, i de millorar el dinamisme del web de l’Observatori, de l’altra, es preveu que el treball que es realitzi des dels grups de dones de cada municipi, tingui un espai específic en el web i que permeti, per tant, traslladar a la població en general el resultat d’aquestes pràctiques participatives.

Aquests són, doncs, els dos eixos del projecte. La dinamització dels diferents grups de dones de cada municipi. L’increment de la densitat comunicativa del web mitjançant la visibilitat del treball dels grups de dones. Per derivació, el projecte redundarà també en un augment de la projecció pública de l’Observatori.

Descripció

Els grups de dones dels diferents municipis associats a l’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació elaboraran, amb el suport tècnic necessari, una sèrie de càpsules visuals, d’una durada inferior als dos minuts, on es recullin comentaris valoracions i crítiques sobre els mitjans de comunicació. Aquestes càpsules s’aniran penjant a un espai específic del web de l’Observatori.

Videos per municipis