L’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació en conjunt amb la Diputació de Barcelona i el Institut Català de les Dones ha elaborat la Guia jurídica sobre l’ús d’una comunicació no sexista en l’àmbit de les administracions locals.

Aquest document té per objecte establir els principis generals i les mesures que s’han d’adoptar per incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques i les actuacions comunicatives municipals. Així, ofereix unes pautes sobre l’ús d’una comunicació no sexista aplicables als ajuntaments, als organismes autònoms, les societats mercantils i la resta d’entitats vinculades o dependents dels ajuntaments.

La publicació aconsella a les administracions locals d’emprar un llenguatge no sexista en tota la documentació escrita, gràfica, audiovisual, en l’atenció personal i en els mitjans de comunicació.

L’ús no sexista del llenguatge s’ha de fer tant en el format tradicional (documents destinats a la seva impressió o edició en suport paper) com en els documents que integren l’administració electrònica; en el sentit més ampli i en els diferents formats actuals o futurs; així com, els destinats a ser emprats en les diverses plataformes i canals digitals on es suporten aquests formats (webs, portals web, aplicacions per a mòbils i tauletes, xarxes socials, entre d’altres).

Aquesta guia està adreçada a les persones físiques i/o jurídiques de tota mena que es relacionin amb l’Administració local com a conseqüència de l’exercici de les activitats de policia, foment o d’obres i serveis. També per a tota mena d’entitats que es relacionin amb els ajuntaments per raó de l’atorgament de llicències administratives, ajuts públics, contractes públics i de gestió de serveis públics. Així mateix, és d’aplicació a les persones titulars i/o usuàries de béns i espais privats pel que fa a les qüestions que afecten a la via, els espais, els béns, els serveis públics i l’interès general local.

Els ajuntaments poden promoure l’adopció dels corresponents acords per tal d’incorporar les pautes d’aquesta guia en els convenis interadministratius i els convenis intraadministratius que subscriguin.