L’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació en conjunt amb la Diputació de Barcelona i el Institut Català de les Dones ha elaborat la Guia jurídica sobre l’ús d’una comunicació no sexista en l’àmbit de les administracions locals.

Accedir a la GUIA

Aquest document té per objecte establir els principis generals i les mesures que s’han d’adoptar per incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques i les actuacions comunicatives municipals. Així, ofereix unes pautes sobre l’ús d’una comunicació no sexista aplicables als ajuntaments, als organismes autònoms, les societats mercantils i la resta d’entitats vinculades o dependents dels ajuntaments.

La publicació aconsella a les administracions locals d’emprar un llenguatge no sexista en tota la documentació escrita, gràfica, audiovisual, en l’atenció personal i en els mitjans de comunicació.

L’ús no sexista del llenguatge s’ha de fer tant en el format tradicional (documents destinats a la seva impressió o edició en suport paper) com en els documents que integren l’administració electrònica; en el sentit més ampli i en els diferents formats actuals o futurs; així com, els destinats a ser emprats en les diverses plataformes i canals digitals on es suporten aquests formats (webs, portals web, aplicacions per a mòbils i tauletes, xarxes socials, entre d’altres).

Aquesta guia està adreçada a les persones físiques i/o jurídiques de tota mena que es relacionin amb l’Administració local com a conseqüència de l’exercici de les activitats de policia, foment o d’obres i serveis. També per a tota mena d’entitats que es relacionin amb els ajuntaments per raó de l’atorgament de llicències administratives, ajuts públics, contractes públics i de gestió de serveis públics. Així mateix, és d’aplicació a les persones titulars i/o usuàries de béns i espais privats pel que fa a les qüestions que afecten a la via, els espais, els béns, els serveis públics i l’interès general local.

Els ajuntaments poden promoure l’adopció dels corresponents acords per tal d’incorporar les pautes d’aquesta guia en els convenis interadministratius i els convenis intraadministratius que subscriguin.

Nota de premsa